2. 6. 2022

08:15 - 08:30
Úvod kongresu

1. BLOK - Paliativní péče a její zdravotně-sociální pomezí

08:30 - 08:45
Jak se umírá v Praze?

Před třemi lety byla odborníky vypracována Koncepce rozvoje paliativní péče v Praze. Obsahovala nejen úkoly a stanovovala vytyčené cíle, ale objektivně nám ukazovala alarmující situaci pomocí statistiky úmrtí – přesněji trajektorie umírajících pacientů před jejich odchodem. Jak se statistická data změnila (a změnila?)? Co Praha v blízké době plánuje stran rozvoje? Co se nám už podařilo? To vše přednese koordinátor rozvoje paliativní péče v Praze Mgr. Petra Žákovská, DiS., MBA.

08:45 - 09:05
Data o umírání a trajektorie umírajících pacientů v ČR

09:05 - 09:20
Problematika zdravotního a sociálního pomezí při péči o křehké geriatrické pacienty

Paliativní péče přináší do zdravotnictví a sociálních služeb tolik potřebnou multidisciplinaritu a komplexnost. Je schopna přinést zásadně vyšší efektivitu služeb na platformě péče o závažně chronicky nemocné, resp. zdravotně-sociálním pomezí. Důležitá je časná indikace a dobrá organizace služeb. Prezentace přináší zkušenosti a datovou reflexi z Kraje Vysočina, kde tento systém vzniká 5 let, v projektu Paliatr Vysočina (www.paliatrvysocina.cz).

09:20 - 09:35
Implementace paliativní péče do domovů pro seniory

Oblast paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory zažívá v posledních době zvýšenou míru pozornosti a rozrůstá se i počet organizací, které již paliativní péči implementovanou mají, či se nacházejí v procesu implementace. Obsahem přednášky bude souhrn zkušeností s implementací paliativní péče do organizace Sue Ryder, ale i dalších 15 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, jež na implementaci systematicky pracují. Konkrétně budou během přednášky představeny předpoklady úspěšné implementace, nástroje podpory celého procesu a výsledky evaluace zabývající se implementací paliativní péče do pobytových sociálních služeb pro seniory.

09:35 - 09:50
Zavádění paliativní péče v domově pro seniory Háje

Posluchači přednášky budou seznámeni s procesem postupného posilování paliativního přístupu v konkrétním pobytovém zařízení sociální služby. Prezentace v pěti krocích projde cestu integrace paliativy - tedy aktivní péče, jež zmírňuje bolest a další tělesná či duševní strádání klienta, zachovává jeho lidskou důstojnost a poskytuje podporu také jeho blízkým. V úvodu přednášky bude nastíněna výchozí pozice z roku 2017, dále se bude věnovat procesu vzdělávání a navázání spolupráce s dalšími poskytovateli paliativní péče. Kromě aktuálního složení místního paliativního týmu bude představen také rozpoznaný vzorec ideálního chodu zařízení, které naplňuje cíle paliativní péče. V samotném závěru se prezentace dotkne limitů a budoucích výzev dalšího ukotvení paliativy v našich podmínkách.

09:50 - 10:15
Diskuse

10:15 - 10:30
Coffee break

2. BLOK - Paliativní péče v terénu

10:30 - 10:45
Paliativní přístup v terénní pečovatelské službě

Příspěvek se týká poskytování péče v závěru života a zavádění paliativního přístupu v terénní pečovatelské službě, která jakožto sociální služba řeší v kontextu péče v závěru života jiné aspekty péče, než například hospice nebo pobytová zařízení. V příspěvku budou shrnuty závěry z dvouletého projektu zaměřeného na rozvoj služby v oblasti péče o klienty s život limitujícím onemocněním a představeny hlavní body dalšího rozvoje služby v oblasti péče v závěru života.

10:45 - 10:55
Zavádění paliativní péče v domově pro seniory

Centrum paliativní péče zahájilo v roce 2020 spolupráci s domovy pro seniory. V tomto zařízení mapujeme potřeby týmu, klientů a hledáme efektivní možnosti spolupráce s multidisciplinárním paliativním týmem, aby jim byla poskytnuta komplexní péče.   

10:55 - 11:05
Mobilní hospic jako příspěvková organizace města

Centrum paliativní péče Brno vzniklo v rámci příspěvkové organizace města Brna v r. 2019 s cílem rozšířit kapacitu služeb specializované paliativní péče pro občany města Brna. Jako cílem je kromě poskytování služeb také zajistit návaznost služeb, poskytovat komplexní a individuální péči . V presentaci budou představeny služby centra a jejich návaznost na další zdravotní a sociální služby

11:05 - 11:20
Zkušenost vzniku mobilní specializované paliativní péče v Charitě Olomouc

Mobilní specializovaná péče je novou odborností, která byla ustanovena v roce 2018. Jedná se o lékařskou odbornost, která na poskytovatele klade velké nároky. Zároveň nejsou ustanoveny jasné parametry kvalitní služby.  

11:20 - 11:35
Radosti a starosti Mobilního hospice v pohraničí

Naše  zkušenosti z praxe, mezioborová spolupráce, finanční limity péče v DD, úskalí péče o pacienty se stenty, specifika péče v pohraničí, včasná podpůrná péče.

11:35 - 11:50
Paliativní péče v ČR z pohledu zdravotní pojišťovny

"1. Stávající stav sítě paliativní péče
2. Finanční situace paliativní péče z hlediska plateb v systému veřejného zdrav. pojištění
3. Výhledy do budoucího vývoje z hlediska plátce
4. Bariéry a limity z hlediska nových rozvojových projektů segmentu"

11:50 - 12:00
Amnioderm v paliativní péči

12:00 - 13:00
Obědová přestávka

3. BLOK - Výzvy v paliativní péči

13:00 - 13:15
Hospicová paliativní péče u pacienta bez domova

Jednou ze zásad hospicové péče je, aby byla dostupná opravdu všem bez rozdílu. A to i bez rozdílu výše příjmu, nebo sociální situace vůbec. Jsou lidé bez domova v lůžkových hospicích? Dá se poskytovat domácí hospicová péče lidem, kteří žádné „doma“ nemají. Jak se k tomu stavíme v našem hospici, jaké jsou zkušenosti jiných podobných organizací u nás a jaké ve světě? Tím vších bychom se krátce zabývali v čase, který nám byl vymezen.

13:15 - 13:30
Paliativní péče u gerontopsychiatrických pacientů

V PN Bohnice zatím nemáme paliativní tým a momentálně ani lékaře s atestací z paliativní medicíny, přesto na gerontopsychiatrii běžně o umírající pacienty pečujeme. U nás jsou to zejména pacienti v těžších stádiích různých forem demence. Přednáška se bude věnovat především našim praktickým zkušenostem s léčbou těchto pacientů a také problematice péče o jejich rodinné příslušníky

13:30 - 13:45
Dostane se mobilní hospicová péče všem, kdo o ni požádají? Je ne(propojení) zdravotní a sociální sféry brzda nebo pomoc?

V poskytování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) – domácí hospicové péče se potkává sociální a zdravotní oblast u každého člověka. Existují  limity  propojení/nepropojení těchto dvou oblastí v reálném žití? A co způsobují při naplnění přání nevyléčitelně nemocných zůstat ve svém sociálním prostředí až do konce – ve svém „doma“?  Kazuistika se zaměří i na pohled zákona o sociálních službách v realizaci poskytování MSPP v místech, které, ačkoli je oním „doma“, postrádá pečující rodinu.

13:45 - 14:05
Výjezdy ZZS k pacientům na konci života: mohlo by to být jinak?

Zdravotnická záchranná služba je významně často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, které následně převáží do nemocnice k poslední, terminální hospitalizaci na lůžku akutní péče. Cílem projektu, který realizuje Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy v úzké spolupráci s Centrem paliativní péče, je zmapovat a kvantifikovat tento problém, a nabídnout možnosti, jak by se závěr života v hl.m. Praze mohl odehrávat jinak než s majáky a sirénou.

14:05 - 14:25
Paliativní péče v nemocnicích - rozvoj služby a možnosti vzdělávání

V lůžkových zařízeních akutní péče se nově rozvíjí služba konziliárních týmů paliativní péče. Přednáška představí, co je náplní činnosti týmů, jak navazuje nemocniční péče na další formy paliativní péče a jaké jsou možnosti vzdělávání v tomto oboru pro lékaře i další zdravotnické profesionály.

14:25 - 14:40
Etika jako klíčová věda v přístupu k pacientovi

Proč je etika důležitá pro dobrou praxi? Proč je důležitá systematická práce v etice (prezentace činnosti Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM)? Samostatná orientace v etice je pro bezpečnou práci ve zdravotnictví. Umět aktivně pracovat s etickými tématy patří k základní výbavě profesionála. V příspěvku prezentujeme aktivity a perspektivy práce Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM.

14:40 - 14:50
Diskuse

14:50 - 15:10
Coffee break

4. BLOK - Podpůrná a paliativní péče u dětských pacientů

15:10 - 15:25
Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Autoři v příspěvku prezentují současný stav poskytování péče o děti se závažnými život limitujícími onemocněními v České republice a proces vzniku Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Současně popisují základní principy poskytování efektivní péče a také tři základní pilíře v jejím poskytování. Diskutují důležité cíle obsažené v koncepci a výzvy, které z tohoto materiálu plynou, včetně potřebnosti koordinace v procesu implementace tak, aby se všechny její nezbytné složky ať už v oblasti zdravotnictví, sociální péče či speciálního školství dostaly do systému a péče byla rovnoměrně dostupná a koordinovaná.

15:25 - 15:40
Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic na Cibulce - představa péče o děti se závažným onemocněním a jejich rodiny

Cílem Nadace rodiny Vlčkových je vytvořit v usedlosti Cibulka v Praze 5 zázemí pro dětský lůžkový hospic s možností respitní i terminální péče a síť navazujících ambulantních i terénních zdravotních, psychologických a sociálních služeb k zajištění potřeb dětí s akutním i chronickým závažným onemocněním. Cílovou skupinou jsou nejen nemocné děti, ale i jejich rodiče, sourozenci a všichni, kdo k jejich životu neoddělitelně patří.

15:40 - 15:55
Výzvy v poskytování dětské paliativní péče v hlavním městě Praha - zkušenosti z klinické praxe dětského podpůrného týmu FN Motol

Tým dětské podpůrné péče Fakultní nemocnice Motol přijímá ročně do péče kolem 100 dětských pacientů, přičemž zhruba pětinu tvoří děti s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy. V průběhu pěti let fungování motolského týmu se paliativní péče o děti a jejich rodiny v hlavním městě výrazně proměnila. Síť poskytovatelů a služeb, které jsou dětem s paliativními potřebami k dispozici, je v Praze značně širší než v řadě jiných krajů. Nadále přibývá organizací, kterou může tým do péče o nemocné dítě zapojit. I tak čelí malí pacienti, jejich rodiny a v neposlední řadě členové podpůrného týmu nejrůznějším výzvám a těžkostem. O zkušenosti s poskytováním dětské paliativní péče na území hlavního města se podělí zakladatelka a vedoucí lékařka dětského podpůrného týmu FN Motol, MUDr. Lucie Hrdličková.

15:55 - 16:10
Perinatální paliativní péče

Ztráta miminka během těhotenství nebo po porodu je specifická situace, v které může pomoci dobře poskytnutá perinatální paliativní péče. Během prezentace představím možnosti perinatální paliativní péče v Cestě domů.

16:10 - 16:25
Je smrt školou povinná?

Téma umírání a smrti je jako slon v malé místnosti - všichni o něm vědí, každému překáží, všichni na něj pořád myslí, ale nikdo o něm nechce mluvit. I tak by se daly parafrázovat výsledky výzkumu veřejného mínění, který realizovala nezisková organizace Cesta domů mezi učiteli a rodiči žáků českých základních škol. Jeho cílem bylo zjistit, zda a jak se s tématem smrti v prostředí škol pracuje, jak často se s ním ve své praxi školy setkávají, jak jsou pedagogové či ředitelé připraveni na situace, kdy je téma potřeba řešit akutně. V prezentaci vám představíme výsledky výzkumu a také  podpůrné materiály, které Cesta domů pedagogické veřejnosti nabízí.

16:25 - 16:45
Diskuse, Ukončení kongresu